Pork Guy 豬肉佬 's Archiver

pk 發表於 2008-6-18 02:39

守衛塔..

守衛塔..
mGBJ4^ A
"z1s]2T8oJ 辦公室不知道哪個混蛋開始的..現在大家一片瘋狂 i7H bXB6e-_

f6nJ6Sei 遊戲簡單..箭塔/散彈塔/對空飛鏢塔/雷射塔/緩速光球..
/S'v|$S yg8d 2gj/g&f-gPv"pZ
適當位置可放置.有錢的問題.攻擊的各塔可以提升等級. -M7{5?xx

5_3|`2S)OU,dlo MZ 當敵人超出100隻之後就葛屁了  
aZ}l"y(A1RUc 3h ?&qM g:~
7Q)yL b%H.P isT
http://www.candystand.com/uk/play.do?id=17995

頁: [1]

Powered by Discuz! Archiver 7.2  © 2001-2009 Comsenz Inc.